Lead-Zinc deposits

Sun, Guotao, Qingdong Zeng, Jia-xi Zhou, Lingli Zhou, and Peiwen Chen. “Genesis of the Xinling vein-type Ag-Pb-Zn deposit, Liaodong Peninsula, China: Evidence from textural, compositional and in situ S-Pb isotope.” Ore Geology Reviews (2021): 104120. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104120

Zhou, Lingli, Qingdong Zeng, Jianming Liu, Xiaoxia Duan, Guotao Sun, Yongbing Wang, and Peiwen Chen. “Tracing mineralization history from the compositional textures of sulfide association: a case study of the Zhenzigou stratiform Zn-Pb deposit, NE China.” Ore Geology Reviews (2020): 103792. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103792

Sean Johnson, Juergen Lang, Patrick Meere, Richard Unitt, Roisin Kyne, Steve Hollis, Lingli Zhou, 2018. Examining geochemical links between mineralizing fluids in S. Irish copper deposits and the Irish Midlands Zn-Pb field. June, Resources for Future Generations 2018, Vancouver, Canada (Conference abstract).